Oferta

WYKONUJEMY WYCENY:
 • gruntów nie zabudowanych i zabudowanych;
 • gruntów rolnych;
 • budynków mieszkalnych i gospodarczych;
 • lokali mieszkalnych i użytkowych w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki;
 • mienia zabużańskiego;
 • części przedsiębiorstw.

DLA POTRZEB:
 • sprzedaży, kupna, zamiany;
 • kredytów bankowych;
 • amortyzacji środków trwałych;
 • określenia opłacalności inwestycji;
 • spadkowych i skarbowo - podatkowych;
 • określenia wysokości czynszu;
 • określenia opłat adiacenckich;
 • określenia renty planistycznej;
 • dla potrzeb syndyków i komorników;
 • dla potrzeb sądowych – jestem biegłym sądowym w zakresie wyceny nieruchomości;
 • postępowania prywatyzacyjnego, itp.